خوشبختی خانوادگی

۱٫خواستار سعادت دیگران بودن، بزرگترین خوشخبتی هاست.

۲٫ تربیت یگانه هادی بشر به سوی رستگاری است و تنها عامل سعادت است.

۳٫ کسی که بتواند از بدبختی ها و نومیدی های زندگی که دیگران از آن می نالند برای خود خوشی تولید کند و از آن برخوردار شود خوشبخت است.

۴٫ خوشبختی ، نشاط و شادی مُسری است ؛ بنابراین همواره کوشش کن که خود را در میان افراد خانواده ، دوستان و آشنایان گشاده رو و دلشاد و خوشبین جلوه گر سازی.

۵٫ در منتهای مکنت( رنج )و بدبختی به اندک چیزی می توان دلخوش و بی نیاز شد.

۶٫ دوری از مردم شریر ، دریچه سعادت و نیک بختی است.

۷٫دل دانا در ایام خوشبختی مانند گل نیلوفر نرم است و در هنگام بدبختی مانند صخره کوه قرص و محکم.

۸٫ سعادت گلی است که  می تواند از وزش یک نسیم ضعیف،افسرده و پژمرده گردد.

۹٫ غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک ماست ولی کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست.

۱۰٫ کسی که از چیز کمی احساس خوشبختی نمی کند ، با داشتن همه چیز هم خوشبخت نخواهد بود .

۱۱٫ کلید سعادت و خوشبختی ما در اختیار پندار و گفتار و کردار ماست.

۱۲٫ مردم هرگز خوشبختی خود را نمی بینند ، اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگانشان مجسم است.

۱۳٫ مقصود از زندگانی فقط خوشبختی نیست بلکه تکامل آن است.

۱۴٫ نیکبخت کسی است که نه از مردن کسی شاد شود و نه کسی از مردن او شاد گردد.

۱۵٫ نیکبخت آن کسی است که آموزگارش روزگار بوده است.

۱۶٫ یک راه بیشتر برای خوشبختی وجود ندارد ، آن هم کاستن نگرانی درباره ی چیزهایی است که ما فوق قدرت ما قرار گرفته اند.

۱۷٫ خوشبخت کسی است که از زندگی دیگران درس عبرت بیاموزد.

۱۸٫ مرد نیکبخت کسی است که جریان زندگانی را بدون برخورد با تألمات روحی و جسمانی شدید طی کند.

۱۹٫ بزرگترین سعادت فرار از فلاکت است.

۲۰٫ خوشبختی خانوادگی طولانی ترین و محکم ترین و شیرین ترین سعادت ها است.

خوشبختی

۱٫  خوشبختی یک موضوع شخصی است اگر می خواهید سعادتمند باشید باید خوش بین و قانع باشید  و اعتدال را رعایت کنید، همچنین باید کاری داشته باشید که از آن خوشتان بیاید و آن کار باید بازده داشته باشد.

۲٫ ساعاتی که در انتظار خوشبختی هستیم لذت بخش تر ازدقایقی است که به لذت خوشبختی رسیده ایم.

۳٫ کسانی که طبع تلخ و سنگین و انعطاف ناپذیری دارند، سهمی که از جاه و مقام دارند بیش از آن است که از خوشبختی دارند.

۴٫ به دست آوردن خوشبختی بزرگترین فتح زندگی است.

۵٫ خوشبختی بالاتر از این چیست که در روزگار پیری یادگارهای شیرین ایام جوانی و کهولت را از خاطر گذرانیده، به یاد بیاوریم که در راه  سعادت ابناء خود قدمی برداشته ، آنها را از ظلمات جهل و بی خبری رهایی داده ایم.

۶٫ آدم بدبخت همه ی لوازم خوشبخت بودن را در اختیار دارد به جز اراده خوشبختی .

۷٫ آن که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی ، در این جهان نیک بخت است.

۸٫ آنچه برای خوشبختی مورد احتیاج است یک آب باریک است و آنچه ما برای گرفتاری و رنج خود به آن محتاجیم یک دریاست.

۹٫ آن که نیک بختی خود را به دست دیگری می داند بسی ناکامی خواهد کشید.

۱۰٫ آنچه انسان را در زندگی محزون می کند، فقر و بیمای و رنج نیست بلکه غرور و جاه طلبی و خودخواهی و گناه است.

۱۱٫ اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست.

۱۲٫ بنا کردن عمارت خوشبختی بسیار دشوار ، و خراب کردن آن سخت آسان است.

۱۳٫ خوشبختی هماهنگی آرزوها با حوادث روزگار است.

۱۴٫خوشبختی کالایی است که طبیعت آن را به قیمت بسیار گران به ما می فروشد.

۱۵٫خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش کردن گذشته ، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.

۱۶٫ خوشبختی در این است که حدود همه چیز را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم.

۱۷٫ خوشبخت کسی است که حاکم بر وجود خویشتن باشد.

۱۸٫خوشبختی و وسایل آن در سازش و هماهنگی با دیگران به دست می آید.

۱۹٫ خوشی های کوچک خوشبختی بزرگ می سازد.

۲۰٫  بهترینِ افراد کسانی هستند که از  نیکی و سعادت دیگران شاد شوند.

اگر می خواهی خوشبخت باشی

خوشبختی

۱٫    اگر می خواهی خوشبخت باشی ، جز آن که برایت مهیا است آرزو مکن .

۲٫      وقتی می شنوی خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند ، تعجب نکن.

۳٫    راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.

۴٫    بدان که خوشبختی به آسانی به دست نمی آید، برای به دست آوردن آن باید سخت تلاش کنی.

۵٫    خوشبخت بودن کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که بدانیم خوشبخت هستیم .

۶٫     اقبال به سراغ کسی می رود که به کار عقیده دارد نه به اقبال .

۷٫ کامیابی و سعادت در زندگی ، فقط با حفظ توجه توحیدی  و اهلیت اسلامی و فهم سازمانی بودن خانواده ، تأمین می شود.

۸٫    برای استفاده بهینه از زمان خود، باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید.

۹٫    خوشبخت ترینِ مردم کسانی هستند که زندگی شان در راه خواسته های مردم صرف شده باشد.

۱۰٫   اگر می خواهی خوشبخت باشی جر آن که برایت مهیاست آرزو مکن.

۱۱٫   برای همه کس خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد. رسیدن به آن آرزوی موهوم.

۱۲٫   انسان در عین نومیدی ، امیدوار است.

۱۳٫   خوشبختی در این است که شخص بداند چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد.

۱۴٫   خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می کند ببیند.

۱۵٫   سعادت جامعه به مراتب مهمتر از سعادت فرد است.

۱۶٫   هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد.

۱۷٫   با تقوی و خوبی می توان سعادت را خرید.

۱۸٫   تا انسان تمایلات خود را در حد اعتدال نگه ندارد سعادت و خوشی نخواهد داشت.

۱۹٫   خوشبختی فقط یک تعریف دارد. باور داشتن خوشبختی.

۲۰٫   خوشبختی نتیجه ورزش و تندرستی است.

خوشبخت کسی است که …

خوشبختی

۱٫    خوشبخت کسی است که از زندگی دیگران عبرت بیاموزد.

۲٫    تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاری می شود.

۳٫ ذهن آدمی مانند ساعتی است که مدام از کار می ایستد. ذهن را باید با اندیشه های خوبهمراه کرد تا احساس خوشبختی نمود.

۴٫ ذهن خودآگاه شما در آنِ واحد فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی. شما می توانید با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکارمنفی به خوشبختی دست پیدا کنید.

۵٫ اگر من مستحق خوشبخت شدن هستم ، نباید فقط آن را برای خودم کسب کنم ، بلکه بجاست که دامنه آن را به سوی دیگران گسترش دهم.

۶٫ خوشبختی، درونی است نه بیرونی.از این رو به آنچه هستیم بستگی دارد، نه آنچه داریم.

۷٫  از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد.

۸٫خوشبختی در خانه ای است که مهر و محبت در آن وجود دارد.

۹٫فقط عدالت است که می تواند موجب خوشبختی باشد.

۱۰٫ نیکبختی و سعادت ، دست یافتن به آرزوها است و هرچه این آرزوها ساده تر و سهل تر باشد، امید رسیدن به آنها بیشتر است.

۱۱٫آفت خوشبختی ، آرزوهای دور و دراز است .

۱۲٫خوشبختی به سراغ کسی می رود که فرصت اندیشیدن درباره بدبختی را ندارد .

۱۳٫خوشبختی عطری است که وقتی آن را بر دیگران می پاشی چند قطره از آن بر تو نیز خواهد پاشید.

۱۴٫ خوشبختی فقط یک تعریف دارد: “باور داشتن خوشبختی”.

۱۵٫   خوشبخت کسی است که از زمان پند بگیرد.

۱۶٫   یگانه سعادت حقیقی ناشی از آن است که خویش را تسلیم غایتی کنیم .

۱۷٫ عاشق بودن یعنی خوشبختی خود را با خوشبختی دیگری توأم کردن .

۱۸٫در زندگی فقط یک خوشبختی وجود دارد : عشق بورزیم و به ما عشق بورزند .

۱۹٫آنچه مرا محق خوشبخت بودن می کند این است که خوشبختی را برای خود نیندوزم و با دیگران قسمت کنم .

۲۰٫انسانخوشبختفردی است که از غم و ناراحتی فارغ باشد. انسان شادکسی است که غم و ناراحتی دارد ، اما اجازه نمی دهد غم هایش او را از پای در آورند .

       http://goodluck.persianblog.ir/

تهیه و تنظیم: خوش روزگار

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
share save 171 16 خوشبختی خانوادگی سعادت

دیدگاه خود را بنویسید


 • عمومی

 • دسته‌ها

 • بایگانی

 • تقویم شمسی

  اردیبهشت ۱۴۰۳
  ش ی د س چ پ ج
  « تیر    
  ۱۲۳۴۵۶۷
  ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
  ۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
  ۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
  ۲۹۳۰۳۱  
 • سایت فورکیا

  4kia.ir